Höganäs

Byggstart för förskolan Lillnova, Höganäs

SBB har nu påbörjat byggnationen av en ny förskola som hyrs ut till befintlig kund Montessoriskolan Tellus. Byggnaden kommer att uppföras om 635 kvm.

Fastigheten Rubinen förvärvades under 2020 av Höganäs kommun med syftet att hjälpa skolan med större lokaler.

Höganäs, Viken

Byggstart för förkolan Solviken, Höganäs 

SBB har nu påbörjat byggnationen av en ny förskola om 1336 kvm med plats för 100 barn. Ett hyresavtal är tecknat med Solvikens förskola AB.

Kiruna

Nytt polishus i Kiruna

Idag ligger polishuset strax söder om nuvarande centrum, i en fastighet som ägs av SBB. I och med den pågående samhällsomvandlingen ersätter LKAB det nuvarande polishuset som ägs av SBB med en likvärdig byggnad centralt i nya Kiruna centrum.

Polismyndigheten har tagit fram en strategi för verksamhetens utveckling fram till år 2024. För att kunna genomföra den behöver Polisens lokaler utökas och utvecklas. SBB satsar därför även och utökar den nya byggnaden storleksmässigt jämfört med det tidigare polishuset. Det nya polishuset bedöms utifrån sitt läge och utformning långsiktigt kunna tillgodose Polismyndighetens behov och beräknas vara färdigställt under 2023.

Hyresavtalet omfattande 9 985 kvm för det nya polishuset sträcker sig över 15 år med start 2023 med ett sammanlagt hyresvärde om cirka 250 mkr.

Nyköping

Utvecklar ny stadsdel i Nyköping

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) äger och driver utvecklingen av en ny stadsdel i Nyköping. Området Nöthagen omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola. Totalt möjliggör planen ca 1 600 bostäder. Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet. Inom området planeras nya förskolor, grundskolor och även högre utbildning som gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning. Bostadsdelarna kan inrymma vård- och omsorgsboende, hyresrätter och bostadsrätter.

Skellefteå

Det nya kulturhuset i Skellefteå

Sara Cultural Center i Skellefteå är en av de högsta träbyggnaderna i världen när den öppnades för allmänheten 2021.

Byggnaden med 20 våningar innehåller två teatrar, ett konstcenter, ett bibliotek och många offentliga utrymmen för människor att träffas. Visionen för kulturcentret var att bli stadens ”vardagsrum”; en smältdegel för idéer och kulturutbyte.