SBB är verksamt på marknader med stabila och starka underliggande drivkrafter (ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt). Bolagets fastighetsbestånd kännetecknas av hög uthyrningsgrad och långa hyreskontrakt. Hyresintäkter utgörs av långa och säkra kontrakterade intäkter från framförallt nordiska stater/kommuner/regioner och från svenska reglerade hyresrätter. 98 procent av intäkterna kommer från samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter – social infrastruktur. Kassaflödena är unikt stabila då tre av de nordiska staterna som endast tre av tio stater i världen innehar AAA-rating från de tre ledande kreditvärderingsinstituten. Fastighetsbeståndet som helhet ger exponering mot Nordens starka demografiska utveckling, med kraftig befolkningsökning jämfört med övriga EU.

Affärsmodell 

Affärsmodellen bygger på fastighetsförvaltning med trygga kassaflöden från social infrastruktur som kompletteras av tre intäktsgenererande value-add-strategier: Projekt- och fastighetsutveckling, renovering, om- och tillbyggnad samt fastighetstransaktioner. Med affärsmodellen skapar SBB långsiktiga och hållbara aktieägarvärden genom en hög riskjusterad årlig avkastning.

Affärsidé

  • Vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Norden samt hyresrätter i Sverige.
  • Att som samhällsbyggare och långsiktig partner till kommuner, regioner och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för social infrastruktur.

Långsiktig och lokal förvaltning

  • SBB har egen förvaltningspersonal med huvudkontor i Stockholm och ytterligare 15 kontor fördelade över Sverige, samt lokalkontor i Helsingfors. Det innebär att förvaltare, tekniska förvaltare samt administratörer är anställda i SBB.
  • Vi har en flexibel organisation med korta beslutsvägar och kompetent erfaren personal med stor vana av att förvalta samhällsfastigheter. Vi är lyhörda och närvarande mot våra hyresgäster.