Med anledning av Rysslands agerande och den oro det medför har vi fått frågor om skyddsrum – vart de finns och hur det fungerar. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och vart de finns.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid används skyddsrummen ofta till andra saker, som förråd, garageplatser och cykelrum. Kravet för att få använda utrymmena till något annat är att de kan tömmas och ställas i ordning till skyddsrum inom 48 timmar.

På MSB:s webbplats finns en skyddsrumskarta där du kan hitta det skyddsrum som är närmast dig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast dig.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)

MSB:s skyddsrumskarta