26 Apr Förslag beträffande årligt styrelsearvode och revisorsarvode

Förslag beträffande årligt styrelsearvode och revisorsarvode

På årsstämman den 27 april 2017 kommer att föreslås att årligt styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 650 000 kr, varav ordföranden ska erhålla 450 000 kr och övriga ledamöter 300 000 kr vardera, med undantag för Ilija Batljan som är anställd i koncernen. Förslaget innebär vidare att arvode härutöver ska utgå för utskottsarbete med 30 000 kr per ledamot i respektive utskott. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.