Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) grundades av Ilija Batljan 2016. Affärsidén kommer från grundarens stora samhällsengagemang.

SBBs fokus är långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter i Norden. SBB skall vara en långsiktig partner till den offentliga sektorn i Norden.

Bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem och en utmaning för Sverige. SBB vill bidra till att skapa nya bostäder, antingen genom fastighetsutveckling eller genom att hitta mark där det går att bygga bostäder.

Med hjälp av ett starkt kassaflöde och långa hyreskontrakt kan SBB fortsätta utvecklas och expandera. Tack vare vårt fokus på långsiktighet kan vi uppfylla vår ambition att bli Nordens största fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter.

VD Ilija Batljan HAR ORDET

”Cash is king” gäller även under en pandemi – Kassaflödet ökade med 347 mkr motsvarande 358 procent
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) har en mycket stark finansiell ställning med drygt 50 miljarder i icke pantsatta tillgångar, starka bankrelationer och tillgång till europeisk kreditmarknad vilket bolaget visade tydligt genom att kunna emittera 20-års pengar mitt i krisen. SBB hade i slutet av kvartalet en kassa på 3,8 mdr. På toppen av detta kan läggas att SBB amorterat 10 mdr av sina banklån samt gjort stora återbetalningar av obligationer under kvartalet. De totala obligationsförfallen under de närmaste 12 månader var i slutet av första kvartalet 282 mkr, varav 65 mkr återbetalades den 6 april. Tillgång till kapital är viktigt men det är ännu viktigare att leverera starka kassaflöden från verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 358 procent till 444 mkr (97) för kvartalet. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet på 591 mkr (122).

Att stå upp för tecknade avtal, jobba hårt och bidra till sitt samhälle är hållbarhet även under en pandemi
SBB är idag Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. SBB:s skalbara plattform är bemannad med några av Nordens mest erfarna medarbetare på de ledande positionerna. Vårt erfarna team jobbar hårt för att bidra till att hålla samhället i gång. Vi fortsätter att investera och vi har inte behövt nyttja några stödprogram från samhället, utan fullföljer av egen kraft samtliga åtaganden avseende våra leverantörer, konsulter, entreprenörer, långivare, löner till våra medarbetare och utdelning till våra aktieägare. SBB står alltid upp för sina avtal och vi försöker hjälpa både genom att säkerställa att den sociala infrastrukturen fungerar trots omständigheterna men också genom att ge anstånd och hyresrabatter till våra hyresgäster med en långsiktig överlevnadsförmåga. Hittills har vi gett anstånd eller ändrad betalningsperiod motsvarande 12 mkr och rabatter motsvarande 1 mkr.

Våra medarbetare och vi som bolag ställer också upp genom att bidra till olika initiativ för de som arbetar i vården och för våra äldre och utsatta. Detta är hållbarhet på riktigt.

Vi ska vara 100 procent klimatneutrala 2030 och våra investeringar i energieffektiviseringar visar att detta är möjligt. Investeringar inom vårt gröna ramverk visar redan kraftiga sänkningar av energikonsumtion och koldioxidutsläpp.

Resultat efter skatt blev 1,4 mdr, en ökning med 535 procent
Resultatet före skatt uppgick till 1 695 mkr och resultatet efter skatt blev 1 372 mkr. Justerat för engångskostnader för återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev periodens resultat 1,06 kr per stamaktie A och B.

Driftnetto har ökat med 273 procent
Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg i jämförelse med Q1 2019 med 295 procent till 596 mkr (151). I engångskostnaderna inkluderas utöver kostnader för lösen av lån också omstruktureringskostnader och orealiserade valutaeffekter. Den starka ökningen av driftnettot är huvudförklaringen bakom den starka förvaltningsresultatökningen.

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter och samhällsfastigheter. SBB:s byggrättsportfölj på drygt 1 800 000 kvm BTA motsvarar ca 25 000 lägenheter vilket gör SBB till en av Nordens ledande fastighetsutvecklare. Med anledning av att SBB har en mycket stark balansräkning kan bolaget välja att utveckla för egen förvaltning och är ej beroende av konjunkturen i någon betydande omfattning. Vi ser också att modellen med att använda byggrätter till egna framtida kassaflöden, där vi nu förstärkt organisationen med ett starkt team vant att jobba med typhus och i samarbete med entreprenörer som tar byggrisken, leder till betydande värdeskapande. Exempel med kassaflöden på väg in under de närmaste två åren:

  • Om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus (nytt 25-årigt hyresavtal)
  • Uppförande av kulturhus till Skellefteå kommun (50-årigt hyresavtal)
  • Uppförande av Socialtjänstens hus i Västerås (15-årigt hyresavtal)
  • Ombyggnation av lokaler i Haninge till skola och äldreboende för Haninge kommun (ett 23-årigt och ett 20-årigt hyresavtal)
  • Uppförande av sex LSS-fastigheter tillsammans med Emrahus och fyra LSS-fastigheter i egen regi (generellt 15-åriga hyresavtal).

BBB+ rating fokus under de närmaste 12 månaderna
Vi fokuserar på att uppnå en BBB+ rating under de närmaste 12 månaderna, vilket är en förutsättning för stark tillväxt. På lång sikt är målet att uppnå en A- rating. Detta understöds av kvaliteten på våra tillgångar samt att vi har samma trygga offentligt finansierade kassaflöden som våra peers inom public rating kategorin.

Vi fortsätter att stärka det egna kapitalet och räntetäckningsgraden stiger snabbt från 2,0 första kvartalet 2019 till 2,8 idag. Räknat på vår intjäningsförmåga på 12-månaders rullande blir räntetäckningsgraden 4,7 gånger. Vi har en snittränta på 1,52% (2,52%) vilket är en procentenhet lägre än Q1 2019. I slutet av kvartalet uppgick vår nettoskuld proforma, justerat för planerade försäljningar och årets intjäning, genom totalt kapital enligt S&Ps definition till 54 procent.

Utsikter
SBB:s trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. Detta står sig också i en av de största prövningarna vår ekonomi utsatts för i modern tid. Vi ser fortsatt att vi i enlighet med resultatet för Q1 och intjäningsförmågan levererar en stark intjäningsförmåga om 3,28 kronor per aktie. I tillägg till detta ser vi också goda förutsättningar att skala upp vår organiska tillväxt genom att våra byggrätter levererar kassaflödesfastigheter med långa avtal till vår egen förvaltning. Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen av substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Den starka organiska utvecklingen vi ser genom nytecknade avtal bidrar till att vår bedömning står fast trots utvecklingen för norska kronan.

SBB är nu Nordens ledande fastighetsbolag med fokus på social infrastruktur och vår sammantagna bedömning är att vi har de bästa förutsättningarna att fortsätta utveckla vår position. Kriserna kommer och går och man ska vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat.

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

”Cash is king gäller även under en pandemi.”

Om Ilija Batljan

Ilija Batljan är grundare och VD i Samhällsbyggnadsbolaget. Han kom till Sverige 1993 tillsammans med sin hustru och dotter som en följd av kriget i det forna Jugoslavien. Han har tidigare varit landstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och kommunalråd i Nynäshamn. Efter den politiska karriären gav han sig in i fastighetsbranschen och var i drygt fyra år vice vd för Rikshem AB. Ilija Batljan har en fil.kand i nationalekonomi och har doktorerat på Socialhögskolan i ämnet demografi och planering för äldrevård. Ilija Batljan har en lång och gedigen erfarenhet från olika ledaruppdrag, både nationellt och internationellt.