Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) grundades av Ilija Batljan 2016. Affärsidén kommer från grundarens stora samhällsengagemang.

SBBs fokus är långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter i Norden. SBB skall vara en långsiktig partner till den offentliga sektorn i Norden.

Bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem och en utmaning för Sverige. SBB vill bidra till att skapa nya bostäder, antingen genom fastighetsutveckling eller genom att hitta mark där det går att bygga bostäder.

Med hjälp av ett starkt kassaflöde och långa hyreskontrakt kan SBB fortsätta utvecklas och expandera. Tack vare vårt fokus på långsiktighet kan vi uppfylla vår ambition att bli Nordens största fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter.

VD Ilija Batljan HAR ORDET

Kassaflödet ökade med 201 procent
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) är efter förvärvet av Hemfosa Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. Vi fortsätter att bygga upp en kassaflödesmaskin genom SBB:s skalbara plattform bemannad med några av Nordens mest erfarna medarbetare på de ledande positionerna. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 201 procent till 745 mkr (248) för året. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån landar kassaflödet på 942 mkr (375).

Substansvärdet ökade med 73 procent
Substansvärdet har under de senaste 12 månaderna ökat med 16,1 mdr, motsvarande 73 procent per stamaktie A och B. Substansvärdet EPRA NAV var 20,04 kronor per stamaktie A och B i slutet av fjärde kvartalet.
Resultatet före skatt uppgick till 3 137 mkr och resultatet efter skatt blev 2 624 mkr. Justerat för engångskostnader för återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev årets resultat 3,36 kr per stamaktie A och B.

Intjäningsförmågan från förvaltningen har ökat med 126 %
SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga från förvaltnings-verksamheten uppgick till 2 723 mkr (770) i slutet av 2019. Tar man hänsyn till en teoretisk kostnad för att bolaget hade en likvidposition (tillgänglig likviditet minus deponerad betalning för kontantdelen för Hemfosa-affären) om 6 930 mkr, skulle en justerad intjäningsförmåga landa på 2 845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018 då aktien var 1,02 kr/aktie.

Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg i jämförelse med 2018 med 102 procent till 945 mkr (468). I engångskostnaderna inkluderas utöver kostnader för lösen av lån 10 mkr och kostnader för omläggning till förnyelsebar energi samt 10 mkr avseende central administration. Det starka driftnettot kombinerat med allt lägre finansiella kostnader är huvudfaktorerna bakom den starka förvaltningsresultatökningen.

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter och stor konkurrens om både hyresrätter och samhällsfastigheter.

SBB:s fastighetsvärde uppgick till 79,5 mdr i slutet av 2019. Den sammanlagda ytan på vårt fastighetsbestånd är 4,2 miljoner kvm med en hyresintäkt om 5 217 mkr beräknad på 12-månaders rullande intjäningsförmåga. Cirka 65 procent av fastighetsbeståndets värde ligger i Nordens största städer med Stockholm som största marknad (27 procent av värdet), kombinerat med en snittkontraktslängd på 7 år. Om vi justerar för tecknade men ej tillträdda kontrakt skulle snittkontraktslängden ligga på 9 år.

I och med förvärvet av Hemfosa har SBB:s portfölj med byggrätter under utveckling ökat med cirka 700 000 kvm BTA till total 1,8 miljoner kvm BTA. Omvandlat till potential för nybyggnation motsvarar dessa cirka 20 000 – 24 000 bostäder.

Vi fortsätter att utveckla våra joint venture-samarbeten. Detta sker både med avseende på försäljning av byggrätter till dessa, men också med fokus att få social infrastruktur såsom äldreboenden och LSS-fastigheter levererade till oss. I ett av våra samägda bolag har vi tecknat ett projekteringsavtal med Polismyndigheten i syfte att uppföra ett nytt polishus i Västerås på en gemensamt ägd fastighet med ett bedömt hyresvärde om 630 mkr under den 15-åriga kontraktstiden i hyresavtalet som avses tecknas.

BBB+ rating fokus under de närmaste 12 månaderna
Vi fokuserar på att uppnå en BBB+ rating under de närmaste 12 månaderna, vilket är en förutsättning för stark tillväxt. På lång sikt är målet att uppnå en A- rating.

Vi fortsätter att stärka det egna kapitalet, under året med 20 mdr. Räknat på vår intjäningsförmåga på 12-månaders rullande landar räntetäckningsgraden på 4,3 gånger. Vid slutet av året uppgick vår nettoskuld proforma, justerat för annonserade försäljningar, genom totalt kapital enligt S&Ps definition till 54 procent.

Hållbarhet – en central del i vår affärsmodell
Hållbarhet är en naturlig del av SBB:s affärsmodell och SBB strävar efter att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen. För att uppnå detta har SBB lanserat Vision 2030 med tydliga mål. De övergripande målen som presenteras i Vision 2030 är:

  • Styra bolagets verksamhet i linje med FN:s globala hållbarhetsmål; (5), (7), (8), (11), (13), (15).
  • 100 procent klimatneutrala 2030.
  • Minimera riskerna för bolagets tillgångar genom att kontinuerligt se över klimatriskerna i fastighetsbeståndet.
  • Regelbundet förbättra, följa upp och rapportera bolagets hållbarhetsarbete.
  • Bolagets uppförandekod, som bygger på FN Global Compact, ska följas och förstås av alla medarbetare och samarbetspartners.

Samhällsbyggnadsbolaget tillhandahåller social infrastruktur genom att säkerställa tillgång till ändamålsenliga och prisvärda lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter. Som en långsiktig partner till kommunerna satsar vi på det bostadssociala arbetet och samarbetar med kommunerna bl.a. genom att lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål. Vi har som ett viktigt mål att erbjuda sommarjobb i våra bostadsområden så att cirka 100 unga personer får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi rustar upp våra bostadsområden och är tillsammans med kommunerna en aktör i hållbart stads- och samhällsbyggande.

Utsikter
SBB:s trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. Vi levererar en stark intjäningsförmåga om 2,29 kronor per aktie från fastighetsförvaltning. I tillägg till detta ser vi goda förutsättningar att fortsätta leverera ytterligare resultat från våra tre värdeskapande områden – renoveringar/investeringar i befintligt bestånd, utveckling av byggrätter och transaktioner. Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Nu har vi utfallet för 2019, och det ligger på höga 73 procent per stamaktie A och B.

SBB är nu Nordens ledande fastighetsbolag med fokus på social infrastruktur och vår sammantagna bedömning är att vi har de bästa förutsättningarna att fortsätta utveckla vår position. SBB:s styrka blir tydlig från några av händelserna efter kvartalets utgång. Det första är självklart den stora framgången i erbjudandet till Hemfosas aktieägare, där SBB vid erbjudandets utgång i januari kontrollerade 93,5 procent av aktierna och 93,8 procent av rösterna i Hemfosa. Därtill har SBB lyckats emittera en evig hybridobligation (eget kapital) om 500 MEUR med en fast kupong på 2,624 procent, och sist men inte minst SBB:s framgångsrika icke säkerställda obligation 7,5 år om EUR 750m på med en fast kupong om 1 procent – den största någonsin för ett nordiskt fastighetsbolag!

Vi fortsätter att leverera aktieägarvärde, god lönsamhet och starka kassaflöden. SBB:s nya utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning. Bolagets styrelse föreslår en första utdelning enligt den nya utdelningspolicyn om 0,60 kronor per stam A- och B-aktie avseende räkenskapsåret 2019, att betalas ut kvartalsvis med 0,15 kronor.

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

"SBB är nu Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur."

Om Ilija Batljan

Ilija Batljan är grundare och VD i Samhällsbyggnadsbolaget. Han kom till Sverige 1993 tillsammans med sin hustru och dotter som en följd av kriget i det forna Jugoslavien. Han har tidigare varit landstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och kommunalråd i Nynäshamn. Efter den politiska karriären gav han sig in i fastighetsbranschen och var i drygt fyra år vice vd för Rikshem AB. Ilija Batljan har en fil.kand i nationalekonomi och har doktorerat på Socialhögskolan i ämnet demografi och planering för äldrevård. Ilija Batljan har en lång och gedigen erfarenhet från olika ledaruppdrag, både nationellt och internationellt.