Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

FASTIGHETSBESTÅND

Samhällsbyggnadsbolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt.

Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en uthållig och socialt ansvarig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.

Beståndet innefattar en stor del samhällsnyttiga fastigheter vars hyresgäster är direkt eller indirekt skattefinansierade.

SAMHÄLLSFASTIGHETER

Våra samhällsfastigheter innefattar fastigheter som nyttjas av hyresgäster som är direkt eller indirekt skattefinansierade. Hyresgästerna bedriver verksamhet inom bland annat utbildning, äldreomsorg, LSS- och annan vårdverksamhet, kommunal och statlig förvaltning. Exempelvis äger Samhällsbyggnadsbolaget Fågelviks skola och förskola i Värmdö kommun, Borlänge kommunhus, Norska Justitie- och Beredskapsdepartementet, flertalet äldreboende samt ca 200 LSS-fastigheter.

SBB är en av Nordens största aktörer avseende omsorgsfastigheter för äldre och personer med funktionshinder. Vår idé är att erbjuda moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag.

Vi erbjuder fastigheter och boenden som lever upp till våra kunders önskemål och krav. Samhällsfastigheter är tillsammans med bostäder SBB:s kärnverksamhet och ska utgöra 80 till 90 procent av bolagets totala värde. Kombinationen bostäder och samhällsfastigheter är unik i Norden. Det är tillgångar med låg risk, eftersom efterfrågan på bostäder är stor, samtidigt som våra hyresgäster i samhällsfastigheterna är trygga och säkra med långa hyreskontrakt. Hyresavtalen för samhällsfastigheter karaktäriseras av långa löptider och låg omflyttning. SBB har bland de längsta genomsnittliga kontraktstiderna på marknaden, cirka 7 år.

BOSTÄDER

Samhällsbyggnadsbolaget förvaltar och förädlar hyresreglerade svenska bostäder i svenska tillväxtkommuner. Fastigheterna är generellt belägna i nära anslutning till ortens centrum och med tillgång till mycket goda kommunikationer, oavsett om det handlar om lägenheter i Kallhäll centrum i Järfälla kommun och Nykvarn centrum eller i Oskarshamns och Nyköpings centrum. SBB äger bostadsfastigheter i ett 30-tal svenska städer, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Majoriteten av bostadsbeståndet ligger dock i Stockholmsregionen, Sundsvall, Oskarshamn, Karlstad, Borlänge och Motala.