Vi har kunskapen om skolor och verksamheten som gör det möjligt att möta både dagens krav och framtida behov. SBB arbetar hela tiden med att förstå utvecklingen och tillgodose de krav som uppstår.

Dagens skola kan vara något annat imorgon, så vi stöttar hyresgäster med högkvalitativa och anpassningsbara fastigheter samt värdefull service utifrån lokala behov – allt via vår egen rikstäckande förvaltningsorganisation.  

Det ska vara enkelt och tryggt att ingå partnerskap med oss. Våra hyresgäster ska veta att de får rätt pris. Vi tar alltid rimlig hyra på marknadsnivå, och jämför med andra fall. Så skapar och bibehåller vi långsiktiga och goda relationer. 

FLER SKOLOR – RÄTT SKOLOR

Idag behöver många kommuner nya skolfastigheter. Fler barn ska utbildas och befintliga fastigheter kan vara uttjänta eller eftersatta. Kvalitativa skolor krävs också för att säkra god utbildning och kunna attrahera nya kommuninvånare.

Nya skolfastigheter ska ha en tillgänglig lärmiljö, då trivs och lyckas fler elever. Förmågor som kreativitet, självkännedom, skapande och livslångt lärande stimuleras också i högre grad. Här räcker inte traditionellt utformade och möblerade klassrum till.

Trygga miljöer för barn och unga är ett annat måste. De årliga enkäter vår samarbetspartner Stiftelsen Friends gör visar tydligt vilken planering och byggande som krävs.

Flexibla byggnader som kan lösa fler behov effektiviserar resursutnyttjandet och ökar livskvaliteten i nya kvarter. Här är skol- och förskolelokaler en viktig pusselbit för social hållbarhet i våra städer.

Olika typer av samarbeten med partners hjälper kommuner att lösa det ökande behovet av nya och bättre skolor. Genom rätt partnerskap säkras spetskunskap, finansiering och genomförandeförmåga.

RÄTT KOMPETENS AVGÖRANDE

Om kommuner inte längre behöver äga alla fastigheter får de större flexibilitet. Dock blir rätt kompetens avgörande. Här krävs rätt samarbetspartners, som är med så tidigt som möjligt i arbetet med skolfastigheter.

Det ger kommunen olika alternativ: En partner kan bygga om en befintlig fastighet till undervisningslokaler. Befintliga byggnader tillvaratas och bra lägen utnyttjas maximalt. Eller så hyrs en nyproducerad fastighet, som uppfyller både pedagogiska och hållbarhetsrelaterade krav, från en partner.

Offentlig upphandling av hyresavtalet ses ofta som det bästa alternativet. En nackdel är att partnerns expertis kommer in för sent i processen. Då tvingas kommunen fatta avgörande beslut på egen hand, i stället för att säkra att rätt kunskaper kring förvaltning och tillgänglig lärmiljö finns på plats. Tillsammans säkerställer man längs vägen att LOU följs i processen och entreprenaden.

TRE AVGÖRANDE FAKTORER

I valet av samarbetspartner kring skolfastigheter finns tre avgörande faktorer: långsiktighet, kunskap och driftansvar.

Långsiktighet avgör både planering och trygghet. Kommunen måste kunna räkna med ett fungerande partnerskap under många år. Men för byggföretag och många fastighetsbolag är inte långsiktighet en central del av affärsmodellen. God finansiering, så man inte behöver sälja fastigheter för att finansiera nya projekt, är också avgörande.

Rätt kunskap och kompetens kring krav på skolbyggnaderna är av stor vikt. Många kommuner gynnas av en kunnig partner för att lyckas utforma lärmiljö, resurseffektiv hållbarhet och driftsäkra skolhus. En bra partner har långsiktiga incitament, erfarenhet och förvaltning samt expertis inom lärmiljö och hållbarhet.

Driftansvar både i det dagliga, så allt fungerar, som i det längre perspektivet, krävs också. Många aktörer saknar kapacitet att utveckla, förnya och inte minst anpassa fastigheter till hållbarhetskrav och pedagogiska innovationer. De som har den kunskapen saknar å andra sidan oftast byggkompetens och långsiktiga incitament. Här gäller det för kommunen att hitta en långsiktig driftparter som också har förståelse för verksamhetens behov.

VIKTEN AV SOCIAL INFRASTRUKTUR

Att bygga och långsiktigt ta hand om social infrastruktur är vad SBB gör. Därför måste vi skapa och bibehålla långvariga relationer till våra partners. Utan dem kan vi inte fortsätta skapa högkvalitativa och anpassningsbara samhällsfastigheter med rimlig prissättning.

Lika viktig är vår expertis kring dagens och morgondagens lärande samt trygghet och folkhälsa. Utifrån forskning och kunskap om skolutveckling och digitalisering bygger vi utbildningslokaler som stöttar den pedagogiska verksamheten och hjälper våra kunder att nå längre med sin verksamhet.