SBB Nyckeltal

2019
Jan-Juni
2018
Jan-Juni
2019
April-Juni
2018
April-Juni
2018
Jan-Dec
Hyresintäkter, Mkr 893 800 464 410 1 680
Driftnetto, Mkr 560 505 320 272 1 071
Överskottsgrad, % 63 63 69 66 64
Periodens resultat, Mkr 933 518 717 405 1 690
Direktavkastning, % 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 244 156 147 116 248
Marknadsvärde fastigheter, Mkr 30 331 25 637 30 331 25 637 25 243
Antal fastigheter 790 812 790 812 570
Antal kvm, tusental 1 797 1 493 1 797 1 493 1 330
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,4 96,6 95,4 96,6 96,2
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 7 7 7 7 7
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, Mkr 10 622 6 948 10 622 6 948 9 009
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), Mkr 9 593 7 831 9 593 7 831 8 736
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), Mkr 8 398 6 895 8 398 6 895 7 838
Avkastning på eget kapital, % 7 6 5 5 18
Belåningsgrad, % 43 59 43 59 53
Säkerställd belåningsgrad, % 19 48 19 48 38
Soliditet, % 43 32 43 32 41
Justerad soliditet, % 46 36 46 36 44
Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 1,7 - - 1,8
Resultat per stamaktie A och B, kr 1,01 0,67 0,73 0,56 2,07
Resultat per stamaktie D, kr 2,00 - 1,00 - 0,50
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 756 049 031 737 949 031 756 049 031 737 949 031 741 569 031
Genomsnittligt antal stamaktier D 55 938 413 - 66 698 620 - 918 854
Genomsnittligt antal preferensaktier 175 251 333 205 175 251 333 205 324 983
Antal stamaktier A och B 756 049 031 737 949 031 756 049 031 737 949 031 756 049 031
Antal stamaktier D 73 398 336 - 73 398 336 - 41 626 390
Antal preferensaktier 175 251 333 205 175 251 333 205 175 251