SBB Nyckeltal

2019
Jan-Sept
2018
Jan-Sept
2019
Juli-Sept
2018
Juli-Sept
2018
Jan-Dec
Hyresintäkter, Mkr 1 400 1 227 507 427 1 680
Driftnetto, Mkr 903 797 343 293 1 071
Överskottsgrad, % 65 65 68 69 64
Periodens resultat, Mkr 1 337 999 404 482 1 690
Direktavkastning, % 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 507 255 263 99 248
Marknadsvärde fastigheter, Mkr 30 776 25 122 30 776 25 122 25 243
Antal fastigheter 842 782 842 782 570
Antal kvm, tusental 1 795 1 402 1 795 1 402 1 330
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,3 96,9 95,3 96,9 96,2
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 7 7 7 7 7
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, Mkr 10 872 7 391 10 872 7 391 9 009
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), Mkr 8 692 7 375 8 692 7 375 7 838
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), Mkr 9 914 8 294 9 914 8 294 8 736
Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV), Mkr 17 257 10 432 17 257 10 432 11 941
Avkastning på eget kapital, % 10 11 3 5 18
Belåningsgrad, % 38 56 38 56 53
Säkerställd belåningsgrad, % 16 44 16 44 38
Soliditet, % 36 36 36 36 41
Justerad soliditet, % 39 40 39 40 44
Räntetäckningsgrad, ggr 2,4 1,9 - - 1,8
Resultat per stamaktie A och B, kr 1,41 1,24 0,40 0,60 2,07
Resultat per stamaktie D, kr 1,50 - 0,50 - 0,50
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 756 049 031 737 949 031 756 049 031 737 949 031 741 569 031
Genomsnittligt antal stamaktier D 62 248 416 - 74 662 662 - 918 854
Genomsnittligt antal preferensaktier 153 947 333 205 112 035 333 205 324 983
Antal stamaktier A och B 756 049 031 737 949 031 756 049 031 737 949 031 756 049 031
Antal stamaktier D 76 498 230 - 76 498 230 - 41 626 390
Antal preferensaktier 30 713 333 205 30 713 333 205 175 251