Bolagsstyrning

Bolagsordning

  1. Ladda ner bolagsordning
  2. Läs bolagsordning

Antagen vid extra stämma den 24 juni 2019

Bolagsstyrningsrapport

Ladda ner Bolagsstyrningsrapport 2018 (utdrag ur årsredovisningen)

Ladda ner Bolagsstyrningsrapport 2017 (utdrag ur årsredovisningen)

Valberedning

Årsstämman 2019 beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2019 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Baserat på detta urval har Mia Batljan (ordförande), Rikard Svensson, Sven-Olof Johansson och Lennart Schuss utsetts att utgöra valberedning för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Strandvägen 3
114 51 Stockholm
 

UTSKOTT

Styrelsen har för närvarande två utskott; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens ledamöter utses för ett år i taget vid det konstituerande styrelsemötet och arbetet samt utskottens bestämmanderätt regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna. Utskotten har en beredande och handläggande roll. De frågor som har behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapporteras vid nästa styrelsemöte.

Revisionsutskottet arbetar efter en årligen fastställd agenda och har till uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig också informerad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning. Utskottet ska också granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet biträder också med förslag till årsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet består av hela styrelsen utom Ilija Batljan.

Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper till VD och andra ledande befattningshavare samt individuell ersättning till VD. Principerna omfattar bland annat förhållandet mellan fast och eventuell rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för eventuell bonus och incitamentsprogram samt huvudsakliga villkor för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag. För VD gäller även att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor.

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Eva Swartz Grimaldi (ordförande) och Lennart Schuss vilka bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.  

Risker och riskhantering

Fastighetsbranschen påverkas av makroekonomiska faktorer såsom den ekonomiska utvecklingen, tillväxten, sysselsättningen, graden av nyproduktion, infrastrukturen, befolkningstillväxten, inflationen och räntorna. I en försämrad makroekonomisk situation kan värdet på bolagets fastigheter komma att minska.

Bolagets intäkter består av hyresinbetalningar för bostäder och lokaler. För det fall uthyrningen av bostäder och lokaler minskar kommer bolagets intäkter att minska. Intäkterna kan också minska om hyresgästerna i fastigheterna får en sämre betalningsförmåga och därmed inte erlägger hyra. Bolagets kostnader för att förvalta fastigheterna är beroende av den allmänna kostnadsutvecklingen i Sverige. Bolagets räntebärande skulder ger upphov till likviditets-, refinansierings- och ränterisk. Med likviditets- och refinansieringsrisk avses risken för att finansiering inte kan erhållas vid förfall alternativt endast till en betydligt högre kostnad samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Med ränterisk avses att ändrade marknadsvillkor kan leda till högre finansieringskostnader.

Revisorer

Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Förutom kontakter med revisionsutskottet redovisar revisorn till styrelsen såväl revisionsplan för året som synpunkter på bokslut. Revisor utses av årsstämman varje år.
Valt revisionsbolag är Ernst & Young AB.
Den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig är huvudansvarig revisor.  

Styrelse

Lennart Schuss Styrelseordförande

Ilija Batljan Styrelseledamot, VD

Sven-Olof Johansson Styrelseledamot

Fredrik Svensson Styrelseledamot

Hans Runesten Styrelseledamot

Eva Swartz Grimaldi Styrelseledamot

Anne-Grete Strøm-Erichsen Styrelseledamot

För mer information, se Organisation

Ledning

Ilija Batljan Verkställande direktör

Lars Thagesson Vice VD, COO

Krister Karlsson Vice VD, Fastighetsutvecklingschef

Oscar Lekander Affärsutvecklingschef

Rosel Ragnarsson Finanschef

Eva-Lotta Stridh CFO

Adrian Westman IR-chef

För mer information, se Organisation