Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, väljer revisor, fastställer moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning, beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om dispositioner beträffande Bolagets resultat och beslutar i ett antal andra frågor. Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

Extra bolagsstämma 24 juni 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s kallar till extra bolagsstämma i Stockholm måndagen den  24 juni 2019 klockan 14.00 på bolagets kontor, Strandvägen 3, 1tr, Stockholm.

Tidigare bolagsstämmor