Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, väljer revisor, fastställer moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning, beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om dispositioner beträffande Bolagets resultat och beslutar i ett antal andra frågor. Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2020. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 9 mars 2020 eller, om senare, i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas per post till:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Strandvägen 1
114 51 Stockholm

2020 HANDLINGAR INFÖR BOLAGSSTÄMMA 27 APRIL

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Tidigare bolagsstämmor