Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, väljer revisor, fastställer moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning, beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om dispositioner beträffande Bolagets resultat och beslutar i ett antal andra frågor. Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2020. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske efter stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

Deltagande via ombud
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp. Bolaget har utöver ordinarie fullmakt tagit fram ett särskilt fullmaktsformulär med röstningsinstruktion som kan skickas till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan.

Tidigare bolagsstämmor