Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick per 30 september 2019 till 83 257 974 kr med ett kvotvärde på 0,1. Per den 30 september 2019 uppgick det totala antalet registrerade aktier till 832 577 974. Antalet utestående aktier fördelas på 209 977 491 stamaktier av serie A (Serie A), 546 071 540 stamaktier av serie B (Serie B), 76 498 230 stamaktier av serie D (Serie D) och 30 713 preferensaktier (Preferensaktie). Varje Serie A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Serie B, Serie D respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

Handel i bolagets aktier

Serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiens kortnamn är SBB B. ISIN-kod är SE0009554454. En handelspost motsvarar en (1) aktie. Serie D handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiens kortnamn är SBB D. ISIN-kod är SE0011844091. En handelspost motsvarar en (1) aktiepost. Preferensaktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, Stockholm. Aktiens kortnamn är SBB PREF. ISIN-kod är SE0009580715. En handelspost motsvarar en (1) aktiepost. Certified advisor är Erik Penser Bank AB (www.penser.com). Likviditetsgarant åt Samhällsbyggnadsbolaget i syfte att verka för en tillfredsställande likviditet i handeln är ABG Sundal Collier.

Aktiekurs

Aktieägare

Aktierna berättigar till rösträtt på bolagsstämma med en röst per stamaktie av Serie A och 0,1 röst per stamaktie av Serie B, Serie D och Preferensaktie. Preferensaktierna har en företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 35 kr per Preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning. Innehavare av stamaktierna av serie D har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst 2 kr per aktie och år.
Största aktieägare är Ilija Batljan som direkt och indirekt innehar 13,3 procent av aktiekapitalet och 40,1 procent av rösterna.

Analytiker

Bolag: Arctic Securities

Analytiker: Anna-Karin Hempel

Email: akh@arctic.com

Telefon: +47 21 01 32 76

 

Bolag: Kepler Cheuvreux

Analytiker: Jan Ihrfelt

Email: jihrfelt@keplercheuvreux.com

Telefon: +46 8 723 51 14

 

Bolag: ABG Sundal Collier

Analytiker: Tobias Kaj

Email: tobias.kaj@abgsc.se

Telefon: +46 8 566 286 21

 

Bolag: Erik Penser Bank

Analytiker: Rikard Engberg

Email: rikard.engberg@penser.se

Telefon: +46 8 463 80 00

 

Bolag: Nordea

Analytiker: Niclas Höglund

Email: niclas.hoglund@nordea.com

Telefon: +46 10 156 59 74

Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla: Serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie. Serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av Serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år. Om utdelningen per stamaktie av Serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor. Utbetalning av utdelning avseende Serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. Utbetalning av utdelning avseende Serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av Serie D den sista vardagen i mars 2019.

Vinstutdelning på preferensaktier

Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan.

Beräkning av preferensutdelning
Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning per preferensaktie av ett belopp om trettiofem (35) kronor (”Preferensutdelning”), med kvartalsvis utbetalning om åtta komma sjuttiofem (8, 75) kronor per preferensaktie, med utbetalningsdagar enligt nedan.

Utbetalning av vinstutdelning
Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier skall ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Beräkning av innestående belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett ( eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.

Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier.

Övrigt
Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.